Artykuł do Nemroda z okazji 50-lecia KŁ Kotlina w Lipowej

50-lecie KŁ Nr 102 Kotlina w Lipowej

W dniu 26.06.2010 roku Koło Łowieckie nr 102 "KOTLINA" w Lipowej, gmina Śliwice obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji członkowie koła zebrali się na uroczystych obchodach w siedzibie Koła. Na tę uroczystość przybyło 31 osób - myśliwi i stażyści oraz zaproszeni goście. Uroczyste obchody rozpoczął Kol. Leszek Landowski - Prezes Koła, który w swym przemówieniu przypomniał historię Koła.

Inicjatorem powstania naszego koła łowieckiego był Leśniczy Leśnictwa Lipowa, Kol. Stanisław Kwiatkowski. Zebrał on kilku pasjonatów Św. Huberta, wpisał na listę założycieli Koła i tak w dniu 17 maja1960 roku pod pozycją 4, zostało wpisane do rejestru Kół Łowieckich w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tucholi jako Koło Łowieckie "KOTLINA" w Lipowej. Znaczy to, że nasze koło powstało jako czwarte w powiecie tucholskim. Numer 102 został nadany później przez Wojewódzką Radę Łowiecką w Toruniu. Na pierwszym Walnym Zgromadzeniu 12-stu założycieli koła, jednogłośnie wybrało Kol. Stanisława Kwiatkowskiego na Łowczego Koła. Na siedzibę koła wybrano budynek Leśnictwa Lipowa, gdyż znajdował się on w centrum dzierżawionego obwodu. Personalny wybór Łowczego Koła okazał się na tyle trafny, że trwał 27 lat tj. do maja 1987roku, po czym funkcję przejął jego syn Zdzisław Kwiatkowski i dzierży ją do dnia dzisiejszego. Podobnie jest z pozostałymi członkami zarządu, którzy cieszą się pełnym zaufaniem kolegów. Kolega Leszek Landowski - Prezes Koła i Sekretarz Koła - Ryszard Mężydło pełnią swoje funkcje od 36lat. Podobnie jest z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła, którym od 29lat jest Kol. Zdzisław Karwasz. W tych latach czterokrotnie zmieniała się funkcja Skarbnika Koła, którą obecnie pełni kol. Wiesław Kiedrowski. Do końca lat 70- dziesiątych koło dzierżawiło dwa obwody łowieckie. Jeden to typowo leśny, a drugi to obwód mieszany. Pod koniec lat 70, koło podzieliło się na dwa koła: "PRZEPIÓRKĘ" i macierzystą "KOTLINĘ", która zatrzymała obecny obwód nr 1- Rosochatka o powierzchni ogólnej 5440,00 ha, a użytkowej 5313,00ha. Lasy stanowią 68% ogólnej powierzchni, pozostałe 32% to pola, łąki i inne.

W dzierżawionym obwodzie koło prowadzi dynamiczną gospodarkę łowiecką: budując urządzenia łowieckie, uprawiając poletka zgryzowe i zaporowe oraz zakupując karmę . Koledzy myśliwi intensywnie dokarmiają zwierzynę szczególnie w okresie zimy. Obwód zakwalifikowany został jako słaby i roczne pozyskanie zwierzyny to: 6-8 jeleni, 30 saren i 30-40 dzików. Od dwóch lat członkowie koła prowadzą intensywną introdukcję królika, populacja zająca po liczebnym załamaniu się w latach 90-dziesiątych zaczyna się znacząco odbudowywać. Powodem tego jest między innymi intensywny odstrzał lisów i jenotów.

Uroczystość 50-lecia koła miała miejsce w siedzibie Leśnictwa Lipowa, na terenie której koło pobudowało w latach 2002-2003 zabudowaną wiatę z miejscem na ognisko w środku. Odbywają się w niej zebrania, spotkania i imprezy myśliwskie dla członków naszego koła. Jubileusz 50-lecia koła stał się dobrą okazją do złożenia przez czterech stażystów uroczystego ślubowania, po którym koledzy: Gwizdała Zbigniew, Rekowski Robert, Skurcz Marek i Stadnicki Sławomir, zostali przyjęci w poczet członków macierzystych koła. Oprawą artystyczną uroczystości były sygnały łowieckie grane przez kol. Adriana Talaśkę. W dalszej części uroczystości towarzyszyła nam kapela podwórkowa ze Śliwic.

Koło łowieckie liczy 28 członków macierzystych, 2 członków niemacierzystych, oraz 9 stażystów. Do koła należy kilku pasjonatów kynologii łowieckiej oraz jeden sokolnik. Wśród nas jest artysta malarz kol. Maliszewski Mariusz, którego malowane obrazy realistycznie przestawiają sceny z polowań i piękno polskiej przyrody. Na pamiątkę obchodów 50-lecia koła wszyscy myśliwy i stażyści otrzymali mini obraz na sztaludze, przedstawiający zająca wybiegającego z kotliny. W naszym kole panuje dobra, koleżeńska atmosfera, która integruje brać łowiecką na wspólnych zabawach tanecznych, festynach rodzinnych połączonych ze treningiem strzeleckim oraz polowaniach.

Druga część obchodów jubileuszu zaplanowana została w formie zabawy tanecznej w restauracji" Pod Sosną" w Śliwicach.

Przytaczając słowa wypowiedziane przez Prezesa Koła "...wytrawni twierdzą, że życie zaczyna się po 50-dziesiątce. Nasze koło właśnie tą 50-dziesiątkę przekroczyło. Zobaczymy więc, czy młodzi nasi koledzy myśliwi potwierdzą prawdziwość powyższego powiedzenia...".


Darz Bór

Wiesław Kiedrowski

Grzegorz Grabański